pondělí 1. března 2021

Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému s trvalým pobytem v ORP Uherský Brod

 V souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště

ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689

provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice,

ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 220

provozní doba pondělí-pátek od 7:00 do 17:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

        zaměstnanci obecní policie,

        zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

        zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

        zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

        sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

        zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

        zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

        zaměstnanci Finanční správy České republiky,

        příslušníky ozbrojených sil,

        zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

        pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

        zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

        zaměstnanci zařízení školního stravování,

        zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

        zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

Provozní doba základních škol je pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

Městský úřad Uherský Brod

Odbor školství, kultury a sportu

Markéta Gajdůšková v. r.

vedoucí odboru

neděle 28. února 2021

Zadání práce pro distanční výuku na týden od 1. do 5. 3. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://ulozto.cz/tamhle/ENphxXj6yirz

2. ročník https://ulozto.cz/tamhle/orqx98Ix8tlr

3. ročník https://ulozto.cz/tamhle/woCjvByArJ4K

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/HMWcbZE4VdMy

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/GCeSJQ4cU1Bj

Organizace výuky od 1. do 21. 3. 2021

Základní škola Horní Němčí oznamuje, že v souladu s krizovým opatřením vlády ČR č. 200, přijatým 26. 2. 2021, bude probíhat výuka všech žáků naší školy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 výhradně distančním způsobem a to následovně:

Žáci 1. až 3. ročníku budou dostávat prostřednictvím e-mailu od svých třídních učitelů jejich zákonným zástupcům zadání práce na jednotlivé týdny nejpozději v neděli před daným týdnem. Žáci třetího ročníku budou dle potřeby zváni i k on-line hodinám, které pro ně budou povinné.

Žáci 4. a 5. ročníku budou dostávat zadání práce obdobným způsobem a zároveň budou absolvovat on-line hodiny podle aktualizovaného rozvrhu hodin, který najdete níže, a ve kterém byla navýšena kapacita on-line hodiny v M a ČJ o hodiny označené jako +. Tyto hodiny budou vždy povinné pro pozvané žáky a budou složit k hlubšímu vysvětlení a procvičení probírané látky.

I nadále platí, že je povolena osobní přítomnost ve škole při konzultacích žáků, a že všichni žáci mají možnost kontaktovat své vyučující (například e-mailem) a požádat je o konzultaci (ať již osobní nebo on-line) a to denně v době do 14:00 a mimo dobu, kterou mají vyučující dle rozvrhu blokovánu on-line výukou.

Všichni žáci, kteří jsou vzděláváni distančně, si mohou i nadále odebírat obědy do obědníku za dotovanou cenu. Všichni žáci (mimo těch, kteří tuto službu již využívali), budou z obědů automaticky odhlášeni a k jejich odběru se musí přihlásit ve školní jídelně. Pokud chce žák odebírat obědy již od pondělí 1. 3. 2021 musí se nahlásit nejpozději v neděli do 20:00 (nejlépe formou SMS na tel. 608 266 313 nebo e-mailem: sjhorninemci@seznam.cz.)

V termínu od 8. do 12. 3. 2021 jsou v našem okrese jarní prázdniny. V tomto týdnu nebude výuka probíhat žádnou formou a není tudíž možné ani odebírat obědy za dotovanou cenu. Je však možné přihlásit se k odběru za plnou cenu (64,- Kč).

Platný rozvrh on-line hodin pro 4. a 5. ročník od 1. 3. 2021:
 

 

čtvrtek 25. února 2021

Ašot Arakeljan věnoval naší škole obraz staré Prahy

 


Po kliknutí na obrázek se tento zvětší.

Informace MŠMT k mimořádnému opatření MZD

Na základě mimořádného opatření MZD a informací MŠMT k rouškám v souvislosti s tímto nařízením nebude od pondělí  1. 3. 2021 možné používat ve vnitřních prostorách školy podomácku vyráběné roušky.

Citace informací z MŠMT:

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit), ▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.neděle 21. února 2021

Zadání práce pro 4. a 5. ročník na týden od 22. 2. do 26. 2. 2021

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit, nejlépe dopoledne. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

4. ročník https://ulozto.cz/tamhle/o1eJtgEF4WCu

5. ročník https://ulozto.cz/tamhle/4y90Lhj9mnAi