pátek 25. prosince 2020

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 a s vědomím, že do 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny se provoz školy, školní družiny a školní jídelny při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště upravuje od 4. ledna 2021 následovně:

-        je povolena osobní přítomnost pro žáky 1. až 3. ročníku.

-        pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem v tzv. hybridní na základě pokynů zasílaných e-maily a zveřejněných před začátkem každého nového týdne na stránkách školy (www.zshn.cz) – tedy kombinace samostatné práce, on-line schůzek přes aplikaci MS Teams a vzdělávacích videí. Žáci na distančním vzdělávání mají za povinnost plnit si všechny zadané úkoly dle pokynů vyučujících a včas odevzdávat splněnou práci. V případě, že někteří žáci nedisponují technikou pro on-line výuku, je škola připravena zapůjčit těmto žákům školní notebook na nezbytně nutnou dobu. Žáci si mohou individuálně dohodnout s vyučujícími on-line konzultace přes MS Teams dle rozvrhu.

-        pro žáky 4. a 5. ročníku jsou povoleny osobní konzultace ve škole. Konzultace se konají na základě dohody s vyučujícími jednotlivých předmětu v přesně stanovených časech za dodržení všech ostatních nařízení.

-        všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky.

-        jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Žáci přítomní na výuce budou mít alternativní program. Nejčastěji to budou doporučené vycházky.

-        vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum.

-        žáci přítomní na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny)

-        žáci na distanční výuce si mohou odebírat obědy ze školní jídelně domů za dotovanou cenu (obědy je nutné si přihlásit)

-        provoz školní družiny je zachován výhradně pro žáky účastnící se prezenční výuky při zachování všech ostatních opatření (homogenita skupin, roušky, atd.)

Alternativní rozvrh pro on-line schůzky 4. a 5. ročník:
úterý 15. prosince 2020

Informace k omezení výuky

Dle mimořádného opatření vlády, se zakazuje přítomnost žáků ve školách a školních družinách s účinností od 21. 12. 2020. Zároveň ministr školství vyhlásil dny 21. a 22. 12. 2020 dny boje proti covidu.

Tímto se prodlužují vánoční prázdniny a děti půjdou do školy naposledy v tomto kalendářním roce v pátek 18. 12. 2020.

V pátek 18. 12. 2020 proběhnou ve třídách vánoční besídky dle pokynů třídních učitelů.

Břetislav Lebloch, ředitel školy

úterý 1. prosince 2020

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021

Termín pro podání přihlášek: 1. 3. 2021.

Zveřejnění kritérií pro první kolo přijímacích zkoušek proběhne prostřednictvím jednotlivých středních škol nejpozději do 31 .1. 2021.

Termín přijímacího řízení: 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021.

Uchazeč může podat až 2 přihlášky na osmileté gymnázium.

Na 1. termín přijímacího řízení nastupuje uchazeč na školu, kterou uvedl v přihlášce na 1. místě.

Jednotná přijímací zkouška se koná z matematiky (70 minut) a českého jazyka (60 minut). Zkouška z ČJ obsahuje otevřené a uzavřené otázky, zkouška z M navíc i otázky široce otevřené, ve kterých se hodnotí i postup.

Povelené pomůcky jsou propisovací tužky a u matematiky také rýsovací potřeby.

Pokud uchazeč absolvuje přijímací řízení na 2 školách, počítají se mu vždy lepší výsledky z ČJ a lepší výsledky z M z obou termínů.

Základní škola Horní Němčí zajistí na základě žádosti zákonných zástupců uchazečům o studiu na střední škole tisk přihlášky (podle dodaných údajů) a nejpozději do 15. 3. 2021 vydá tzv. zápisové lístky, které uchazeč v případě přijetí na SŠ odevzdává dané střední škole jako potvrzení úmyslu na ní studovat a to nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ, vzorové testy a další najdete na stránkách CERMAT.