Historie školství v HN

Dle historických pramenů je předpoklad, že i v naší obci již kolem roku 1583 existovala farní škola. Toto může doložit církevní řád Pressiův, ve kterém se praví: „v děkanství brodském jsou prosté školy ve vsích a městečkách, ve kterýchžto dítky obojího pohlaví učiti se mají dobře mluviti, čísti, psáti, počítati, katechismu obecnému, písničkám církevním a chválám Božským“. Takové školy tedy postupně vznikaly z liturgické potřeby církve.
První konkrétní písemnou zmínkou o existenci školy v Horněmčí je „fasse“ (starý název pro daňové přiznání k přímým daním) nivnického faráře z roku 1671, kde se výslovně praví, že obce Horněmčí a Slavkov si vydržují vlastního učitele školy. Za jakých podmínek a kde vyučoval, však známo není.
Za první školní budovu pokládáme chalupu na č. p. 114, což byla obyčejná venkovská chalupa bez učebny. O tom, že se zde opravdu vyučovalo, existuje zmínka v matrice z roku 1747. Nebo z roku 1751, kdy došlo ke zřízení vlastní duchovní správy tzv. „lokalie“, k čemuž bylo podmínkou zřízení školy. Začalo se tedy pravidelně vyučovat, ale nadále v této chalupě bez učebny.
Zlomem ve vývoji bylo, když Josef II. svým rozhodnutím roku 1782  nařídil vznik škol. Byla nařízena povinná školní docházka a budovy dosavadních škol měly být buď rozšířeny, nebo postaveny nové a vybaveny pro výuku. Od té doby nesly školy na venkově název „Německé triviální školy“. V těchto letech byla k chalupě na č. p. 114 přistavena učebna. Tato přístavba však byla provizorním řešením, protože učebna byla malá a budova celkově v bídném a chatrném stavu. Proto byla roku 1811 postavena za přispění vrchnosti na č. p. 118 (na místě dnešní budovy školy) nová školní budova s učebnou, bytem pro učitele a hospodářskými budovami. Tato učebna však byla velká, prostorná a špatně se dala otopit. Roku 1849 byla proto adaptována, přičemž byla místnost zkrácena a jižní okna zazděna.

                        
V roce 1878 byl vyškolen Slavkov, ale i přesto se stále jednalo o nutnosti rozšířit školu z důvodu velkého počtu žactva. Byla zakoupena budova na č. p. 98 (dnešní budova MŠ a pošty), na jejímž místě byla v letech 1899-1890 vystavena nová školní patrová budova. Škola byla tedy od školního roku 1890/91 rozšířena na dvě třídy.

V létě roku 1901 proběhla úprava stávající učebny na budově školy na č. p. 118, kde vznikly třídy dvě, čímž byla škola rozšířena na tři třídy, které byly umístěny ve dvou budovách.
Počet žáků však stále vzrůstal, např. v roce 1907/08 školu navštěvovalo 245 dětí. Stále více vzniká potřeba řešit tuto situaci zásadně, a proto roku 1908 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školy. Slavnostním způsobem byla škola zkolaudována a vysvěcena v neděli 22. září 1912.
O stavbu nové školy v Horněmčí se dle pověsti nejvíce zasloužil tehdejší obětavý pan starosta František Čech. Kníže Liechtenstein daroval kromě finančních částek ještě dvě sochy svatého Petra a Pavla, které měly být umístěny do výklenků v horním patře z čelního pohledu. Byly ovšem velké, a proto byly umístěny před vchodem do kostela v Horním Němčí. Do výklenků byly později umístěny busty prezidenta republiky T. G. Masaryka a učitele národů
J. A. Komenského.


Další organizace výuky na škole:
1912 - škola rozšířena na čtyřtřídní s pobočkou jednoho ročníku, tedy vyučováno dle osnov škol pětitřídních, později dokonce až šestitřídních.
1945 -  po válce se vyučuje ve 4 třídách.
1948 - škola organizována jako trojtřídní národní škola s pěti postupovými ročníky. Dále zde zřízena pobočka střední školy tzv.“měšťanky“v Hluku pro obec Horní Němčí a Slavkov, jejíž 2 třídy jsou umístěny v prvním poschodí.
1953 - změnou systému vzdělávání vzniká osmiletá střední škola s osmi postupovými ročníky, organizovaná do sedmi tříd, jelikož menší třídy pro výuky některé roky spojeny.
1961 - škola organizována jako základní devítiletá škola s devíti třídami, některé rovněž pro výuky spojeny.
1973 - zrušena základní devítiletá škola a zřízena základní škola pro I. až V. ročník, starší žáci dojíždějí do Dolního Němčí.
1975 – odchází do Dolního Němčí i žáci V. třídy, na škole 2 třídy se čtyřmi postupovými ročníky, které jsou pro výuku spojeny.
1977 – na školu přichází žáci ze zrušené školy ze Slavkova, škola tři ročníky, v dalších letech vždy čtyři ročníky.
1990 - zřízena školní družina.
1995 – škola opět s pěti ročníky, organizované v pěti třídách.
2011 - 2015 - počty žáků oscilují kolem 75.
2016 - začátek poklesu počtu žáků, který je způsoben především nepříznivým demografickým vývojem v Horním Němčí a Slavkově
2018 - na konci září slavnostně otevřeno nové školní hřiště s doskočištěm, které vzniklo po celkové rekonstrukci školního dvora.
2020 - škola s pěti ročníky ve 4 třídách. Celkem ve škole pouze 41 žáků.
2021 - pokles počtu žáků se zastavil, když bylo do prvního ročníku zapsáno 15 žáků. Organizace tříd zůstává z ekonomických důvodů stejná - 5 ročníků ve 4 třídách. Celkem nastoupilo 1. září do školy 49 žáků.
2022 - škola oslavila 110 let výročí fungování stávající budovy. Vznikla rozsáhlá publikace o historii školství s příspěvky pamětníků. K dispozici k nahlédnutí v prostorách školy.
2023 - škola stále organizována jako málotřídní. Od září 2023 sloučen 4. a 5. ročník. Nejvíce žáků má 3. ročník (16), prvňáčků nastoupilo 13.


Z obecních a školních kronik zpracovala Radmila Uhrová, aktuální informace doplnil Břetislav Lebloch