pátek 23. října 2020

Podzimní prázdniny 26. - 30. 10. 2020 - informace MŠMT

 


Poklikáním na obrázek, se tento zvětší.

Učíme se venku

Slunné podzimní dny v září nás lákaly k tomu, aby výuka některých hodin probíhala venku v přírodě. Okolí naší školy nabízí dostatek příležitostí. Blízký park se stal útočištěm prvňáčků, druháků a třeťáků v jejich společných hodinách pracovního vyučování. Jednou jsme tam hledali podzimní skřítky, jindy jsme stavěli domečky pro broučky.
čtvrtek 22. října 2020

Aktualizace školního řádu - distanční vzdělávání

 V souladu s novelou školského zákona aktualizoval ředitel školy školní řád tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. Změny se týkají především toho, že vstoupila v platnost povinná účast na distančním vzdělávání. Změny projednala pedagogická rada a schválila školská rada při ZŠHN.

Výtah změn školního řádu, platných od 20. 10. 2020:

(změněný nebo přidaný text je červeně)

Povinnosti žáka:

- docházet do školy a vzdělávat se, tj. připravovat se na výuku a nosit pomůcky do ní dle pokynů vyučujících, a to jak v prezenční, tak distanční formě výuky (při ní v míře odpovídající okolnostem)

- žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem

Povinnosti zákonných zástupců:

- omluvit písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy nepřítomnost svého dítěte ve vyučování nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti, jak při prezenčním výuce, tak při distančním vzdělávání a uvést důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě a zajistit, aby dítě předložilo písemnou omluvenku ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 dnů, na pozdější dodatečné omluvenky nebude brán zřetel a nepřítomnost žáka bude považována za neomluvenou

Obecná ustanovení:

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí ji kombinací synchronní on-line výuky a asynchronní výukou, případně off-line výukou, bez kontaktů přes internet, zpravidla předáváním písemných materiálů. V průběhu distanční výuky bude zvýšená komunikace školy s rodiči. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice, cizím jazyce a předmětu člověk a jeho svět (ve 4. a 5. ročníku). Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky. Škola zpravidla připraví speciální rozvrh pro on-line výuku.

Provoz a vnitřní režim školy:

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd nebo skupin se nevztahuje na distanční vzdělávání. Zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

Režim stravování včetně pitného režimu:

Žáci do jídelny dochází a z jídelny odchází, rovněž v jídelně jsou pod dohledem vyučujícího dle stanoveného rozvrhu. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Obecné zásady hodnocení:

(4) Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. Pouze u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo u jiných žáků ze závažných důvodů (posuzuje ředitel školy) na žádost zákonných zástupců, může být použito hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků.

 Celý dokument v platném znění je možné stáhnout zde (klikni). Heslo pro stažení je: zshn.

pondělí 19. října 2020

Ošetřovné - informace

K dnešnímu dni není právně ošetřeno vyplácení ošetřovného, nicméně je možné z návrhu odvodit některé skutečnosti:

Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen. Zatím tedy nevyplňujte žádný formulář. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření. Nyní stačí nahlásit svému zaměstnavateli, že nastupujete na ošetřovné.

Česká správa sociálního zabezpečení pracuje na novém komplexním formuláři, který bude zveřejněn na konci příštího týdne (tzn. do 25. 10. 2020 bude k dispozici na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu). 

Zdroj - tisková zpráva MPSV

neděle 18. října 2020

Ohlédnutí za LEGOdnem v ŠD

Děti ze školní družiny si moc přály uspořádat nějakou soutěž. Tak jsme se tedy rozhodli připravit LEGO DEN. Děti se rozdělily do několika skupinek a  domluvily se na tom, co budou stavět. Plány měly opravdu velkolepé. Občas bylo vidět, že jim schází nějaké součástky  lega a jak přemýšlí, co s tím.. Bylo moc zajímavé je pozorovat, jak se snaží problém vyřešit. Docházelo i  k tomu, že začaly součástky mezi sebou měnit. Jindy se takové "obchody " neobešly  bez křiku a hádek, ale tentokrát tomu tak nebylo. Všichni se chovali profesionálně a tvořili svá díla  s naprostým klidem. Skládání se jim dařilo a vzniklo plno pěkných věcí.  Aneta Zimčíková, Luboš Kadaši, Libor Kadlček a Karin Bobčíková postavili tučňáka, který získal 1. místo. Druhé místo v soutěži získala děvčata Eliška Rybnikářová a Klaudie Milošová se svým půllitrem piva na tácku. Třetí místo obsadili - Mirek Horsák, Laďa Boráň a Samuel Bodiš s bratem Tomášem, kteří sestrojili vojenskou bitevní loď ENTERPRISE. Čtvrté místo patřilo skupince děvčat - Anička Turečková, Eliška Zálešáková a Gita Škorňová, která postavila velký obchod. Konečně na 5. místě se s konstrukci bájného Pegasa umístila  Adéla Bobčíková a Michaela Borýsková. Lego den se nám opravdu vydařil. Všichni soutěžící získali sladkou odměnu. Moc děkujeme odborné porotě za vyhodnocení soutěže a všem dětem za příjemné odpoledne.


Zadání práce pro domácí vzdělávání od 19. - 23. 10. 2020

ÚKOLY

Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/Qy1gM4HEvU7l/1-rocnik-19-23-10-pdf 
2. ročník https://uloz.to/file/Pa0hqZ0bE4ZR/2-rocnik-19-23-10-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/GTUE0UhE9z8g/3-rocnik-19-23-10-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/n6xBKpkTU8Nf/4-rocnik-19-23-10-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/M5647AuiAr8G/5-rocnik-19-23-10-pdf

úterý 13. října 2020

Zadání práce pro domácí vzdělávání na období 14. - 16. 10. 2020

 ÚKOLY

Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/dyZcvOIxL6SF/1-rocnik-13-16-10-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/TBHhyf65QmIu/2-rocnik-13-16-10-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/enXVD6CcsXcT/3-rocnik-13-16-10-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/yvQyJDthNaT5/4-rocnik-13-16-10-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/CaYCCQ409XUc/5-rocnik-13-16-10-pdf

Od středy 14. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku

Vážení rodiče,

vzhledem k vydaným opatřením se od zítřejšího dne (středa 14. 10. 2020) uzavírají i první stupně ZŠ pro prezenční výuku a přechází se na výuku vzdálenou.

Protože omezení přítomnosti žáků je prozatím stanoveno na období do 23. 10., na které navazují prázdniny (od 26. 10 do 30. 10.) rozhodli jsme se v tomto krátkém období přistoupit dočasně ve všech ročnících ke vzdělávání stejným způsobem, který jsme aplikovali v jarním období. Pokud by byla opatření prodloužena, je naše škola připravena vést on-line výuku přes aplikaci MS Teams a to v 3. – 5. ročníku podle alternativního rozvrhu pro distanční vzdělávání se zaměřením na hlavní předměty. V 1. a 2. ročníku by vše probíhalo i nadále pouze formou zasílání úkolů + odkazů na kontaktní videa s možným vzdělávacím obsahem. Jsme přesvědčeni, že tato cesta je v těchto ročnících rozumná.

V případě, že by bylo distanční vzdělávání prodlouženo, budeme tedy v prvním listopadovém týdnu přecházet v 3. až 5. ročníku na hybridní výuku v kombinaci on-line hodin (ČJ, AJ, M, ČAS) a zadávání úkolů.

Distanční výuka je podle novely školského zákona povinná. Je proto důležité, aby žáci plnili a odevzdávali úkoly dle zadání. Pokud žáci nebudou z vážných, a zákonnými zástupci omluvených, důvodů úkoly plnit, bude se jim započítávat neomluvená absence v rozsahu běžného rozvrhu.

Od zítřejšího dne mají všichni žáci odhlášeny obědy. Je však možné se na obědy za dotovanou cenu přihlásit (je nutné dodržet všechna pravidla pro přihlašování a odhlašování obědů). V tom případě by žáci docházeli na obědy do jídelny dle následujícího rozpisu:

1. – 3. ročník 11:00 – 11:30

4. – 5. ročník 11:30 – 12:00

Rozpis vydávání obědů se může změnit v závislosti na počtu přihlášených strávníků.

Všichni učitelé mají také nové kontakty:

Břetislav Lebloch             reditel@zshn.cz

Eva Kočí                             kocie@zshn.cz

Marie Bílková                   bilkovam@zshn.cz

Alena Ondrová                 ondrovaa@zshn.cz

Miroslava Končitíková    koncitikovam@zshn.cz

Prosím, komunikujte s vyučujícími primárně přes tyto e-maily.

Zároveň Vás všechny prosím, abyste mi dali vědět, pokud doma nemáte tablet, notebook nebo počítač. Na všech zařízeních by měl MS Teams bez problémů fungovat (především jako aplikace). Pokud máte novější PC nebo NTB s prohlížečem MS Edge, můžete v prostředí Office 365 a tím i v MS Teams pracovat i bez instalace přímo v tomto prohlížeči.

Škola je připravena v případě potřeby zapůjčit k účelům distanční výuky školní NTB.

Pevně věřím, že společnými silami toto nepříznivé období zvládneme. Předem Vám moc všem děkuji za spolupráci. Uvítám i věcné připomínky a dotazy. Jsem připraven s každým osobně a maximálně operativně řešit jakékoli případné problémy spojené se vzděláváním a současnou situací.

 

S přáním pevného zdraví

Břetislav Lebloch, ředitel školy

čtvrtek 8. října 2020

Informace k opatřením MZd na období 12. až 27. října 2020

V období od 12. do 25. října 2020 platí pro první stupně základních škol (a tedy pro celou ZŠ HN) stejná omezení a pravidla, která byla dosud vydána. Znamená to, že děti se učí prezenčně.


Ve výuce se týká omezení pouze zpěvu (zpěv je obecně ve výuce zakázán), výuka HV může probíhat, ovšem pouze bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti není omezen.

Na období 26. až 27. října 2020 jsou opatřením MŠMT ve školách stanoveny dny volna. Na toto období navazují podzimní prázdniny. Žáci tedy nebudou přítomni ve školách v období od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.