GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jakub Borek, +420 774 176 001, e-mail: jakubborek@seznam.cz; info@gdpr-bezpecnost.cz

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště, Horní Němčí 118, Horní Němčí 687 64 - zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

·        zápis k základnímu vzdělávání (předškolnímu)

·        zajištění základního vzdělávání, (předškolního)

·        zájmové vzdělávání ve školní družině

·        stravování ve školní jídelně

Kontaktní adresa správce:
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí 118, Horní Němčí 687 64
IČ: 70993912
telefon: +420 728 383 172
e-mail: zshornemci@gmail.com
ID datové schránky: qu5m37i
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jakub Borek, Dolní 241, 696 61 Vnorovy, email: jakubborek@seznam.cz, tel: 774 176 001.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky

Správce osobních údajů, kterým je Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště se sídlem: Horní Němčí 118, IČ: 70993912 vydává tento dokument za účelem informování jednotlivých žáků/studentů, zákonných zástupců a vyučujících o zpracování osobních údajů během realizace distanční výuky.

Správce veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Formy realizace distanční výuky

Správce zajišťuje distanční výuku ve dvou formách, a to:

1)     On-line: prostřednictvím videokonferencí v aplikaci MS Teams.

2)     Off-line: plněním samostatných úkolů, které jsou odevzdávány odesláním na e-mailovou adresu vyučujícího.

Správce jako jednotnou komunikační platformu zvolil e-mail, a webové stránky školy. Tímto způsobem poskytuje žákům/studentům i vyučujícím veškeré zásadní informace týkající se distanční výuky.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce za účelem zajištění distanční výuky zpracovává osobní údaje v rozsahu:

-       jméno a příjmení,

-       telefon (volitelné),

-       e-mailová adresa,

-       studijní skupina / třída.

Subjekt osobních údajů

Subjekty osobních údajů při daném zpracování jsou:

-       žáci/studenti,

-       zákonní zástupci,

-       vyučující.

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění distanční výuky během nouzového stavu.

Právní titul zpracování

Právním titulem pro zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním distanční výuky je především plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6, odst. 1, písm. c) Obecného nařízení). Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem zajištění vzdělávání distanční formou, čímž plní právní povinnost uloženou ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

V případě, že dochází k nahrávání záznamu při videokonferencích, příslušným právním titulem je souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení.

Doba zpracování

Osobní údaje všech subjektů jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu, a tedy pouze po dobu realizace distanční výuky.

Příjemci osobních údajů

Pro zajištění výše vymezeného účelu může docházet k poskytnutí osobních údajů jednotlivých subjektů rovněž zpracovatelům osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených mezi správcem a zpracovatelem v souladu s čl. 28 Obecného nařízení nebo na základě produktových podmínek poskytovatele daného komunikačního prostředku či aplikace, ve kterých se tento z pozice zpracovatele zavazuje k dodržování příslušných ustanovení o zpracování osobních údajů (MS Teams).

Technická a organizační opatření

Při organizaci distanční výuky správce volí taková technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu zejména s čl. 25 Obecného nařízení. Správce především využívá pouze takové prostředky online výuky, které poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Aplikace MS Teams představuje komplexní uzavřený systém, do kterého je každému uživateli umožněn přístup prostřednictvím unikátní e-mailové adresy/uživatelského účtu.

Videokonference

Všichni uživatelé videokonferencí mají přístup ke schůzce prostřednictvím přihlašovacích údajů (hesla), které jim správce s dostatečným předstihem zveřejňuje pozvánkou do osobní e-mailové schránky žáka, pozvánkou do konference v MS Teams. Přístupové údaje do videokonferencí nejsou účastníkům sdělovány na veřejně přístupných místech (například na internetových stránkách školy).

Dochází-li k nahrávání záznamu z videokonference (nahrávání hlasu či videa), všichni účastníci musí být o této skutečnosti předem prokazatelně informováni. Uživatelům je umožněno, aby s nahráváním záznamu udělili souhlas.

Práva subjektů

Každý subjekt má právo:

-       být informován o skutečnostech, které se týkají procesů zpracování osobních údajů,

-       na přístup k osobním údajům,

-       žádat opravu nebo doplnění osobních údajů, které se ho týkají,

-       právo na výmaz osobních údajů, a to za předpokladu, že: (1) údaje již nejsou potřebné vzhledem k deklarovanému účelu (ledaže je zde zákonný požadavek archivace), (2) subjekt osobních údajů odvolal souhlas se zpracováním údajů nebo (3) byly vzneseny oprávněné námitky proti zpracování,

-       vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů,

-       požadovat omezení zpracování osobních údajů,

-       v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště -  přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).
Publikované soubory
Vzhledem k povaze www nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také       na obecné soubory - publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech. Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích: 
        PDF – Pro prohlížení souborů v tomto formátu použijte prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.
        FO, ZFO – Software602 Form Filler  
        XML, XSD - PSPad, Notepad ++
        XLS, XLSX - Microsoft Excel Viewer
        RTF, DOC, DOCX - Microsoft Word Viewer
        ODS, ODT - OpenOffice
        ISDOC, ISDOCX - ISDOC reader
        EDI - PSPad, Notepad ++

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu. 
Klávesové zkratky
Ke zvětšení či zmenšení www a obrázků je použito zkratky Ctrl +, Ctrl -. Na portálu https://www.zshn.cz  jsou použity rovněž zkratky Ctrl +, Ctrl – ke zvětšování či zmenšování obrázků v galeriích.
Podporované webové prohlížeče
Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. 
Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý. 
Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců. 

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:

        MS Internet Explorer 11 a EDGE
        Mozilla Firefox 53 a ESR
        Google Chrome 59
        Safari 9 a 10
Kontakt
Stále pracujeme na tom, aby byly http://www.zshn.cz bez problémů přístupny všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontakty uvedené na stránce https://zshornemci.blogspot.com/p/kontakty.html .