pondělí 23. srpna 2021

Podmínky provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro provoz škol od 1. 9. 2021:

- žádáme všechny zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na nutné minimum. Pro komunikaci se školou využijte primárně e-mail (kontakty na jednotlivé vyučující zde) nebo telefon 774 720 400 (sborovna) 728 383 172 (ředitel).
- žádáme, aby zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze ŠD zvonili na příslušný zvonek komunikátoru a na své dítě počkali před vchodem do budovy.
- žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do školy žáky s příznaky infekčních onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
- v případě výskytu výše uvedených příznaků má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař.
- žádáme zákonné zástupce, aby žáky vybavili ochrannými prostředky dýchacích cest (minimálně chirurgická rouška) - ideálně v počtu dvou kusů
- žáci jsou povinni pohybovat se ve společných prostorách s ochranou dýchacích cest, v učebnách mohou být bez nich
- vstup do školy pro třetí osoby je možný pouze v neodkladných případech a pouze s ochranou dýchacích cest v souladu s aktuálními nařízeními
- rodičovské schůzky budou probíhat formou individuálních konzultací.
- jsou omezeny akce nad rámec ŠVP.
- ve škole bude probíhat testování (viz informace níže).
- školní kluby budou fungovat v běžném režimu.

Informace k testování žáků:

- testování žáků bude probíhat 1. (2. pro první ročník), 6. a 9. září 2021 pomocí antigenních testů (podobně jako v předchozím školním roce) vždy ráno před zahájením vyučování.
- pokud bude v okrese detekován zvýšený výskyt pozitivních testů bude testování pokračovat s frenkvencí 1x týdně do konce září.
- žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou jejich testování, budou mít povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve VŠECH prostorách školy.
- testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
- v případě pozitivního testu má škola povinnost dotčeného žáka izolovat a neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce. Zákonní zástupci si žáka ve škole vyzvednou a o dalším postupu rozhodne praktický lékař žáka.

Všechna uvedená pravidla vycházejí ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19. Provoz a testování. Vydaného MŠMT ČR v Praze 17. srpna 2021.


Informace k zahájení školního roku

Vzhledem k aktuálním podmínkám pro provoz škol od 1. 9. 2021 bude první školní den, středa 1. 9. 2021, probíhat podle následujícího scénáře:

Žáci 2. až 5. ročníku přicházejí do školy mezi 10:00 a 10:15 vybaveni přezůvkami a rouškou. Žáci pod dohledem třídních učitelů projdou antigenním testováním nebo se prokáží doklady, na základě kterých nemusí testování absolvovat. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Po absolvování těchto procedur se žáci se svými učiteli odeberou na 10:45 do KD k slavnostnímu zahájení školního roku. Při pozitivním testu bude škola kontaktovat zákonné zástupce, kteří si žáka vyzvednou a odvedou domů. O dalších krocích rozhoduje praktický lékař dítěte.

Žáci 1. ročníku přicházejí na 10:45 přímo do KD s aktovkou, rouškou a přezůvkami, kde se hlásí třídní učitelce Evě Kočí. Po skončení společné části zahájení se žáci prvního ročníku přesunou pod vedením třídní učitelky do školy.

Slavnostní zahájení bude končit cca v 11:15. Žáci 2. - 5. ročníku odcházejí po ukončení zahájení domů nebo na oběd.

Od 11:15 budou vydávány žákům obědy. Všichni žáci, kteří chtějí v první den odebírat obědy, si je musí přihlásit ve školní jídelně. Přihlášení k odebírání obědů je možné provést telefonicky (608 266 313), e-mailem (sjhorninemci@seznam.cz) nebo osobně ve středu 25. 8., čtvrtek 26. 8. a v pondělí 30. 8. vždy od 8 do 11 hodin.

Školní družina zahájí provoz v úterý 2. 9. 2021 v 6:35 a bude dále fungovat pravidelně ve dnech školního vyučování od 6:35 do 7:35 a od 11:40 do 15:40. Každé dítě, které chce navštěvovat školní družinu musí přinést do 3. 9. 2021 vyplněnou přihlášku a odevzdat ji vychovatelce Jiřině Warchilové.

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 proběhnou třídnické a organizační hodiny. Všechny ročníky budou končit vyučování v 11:35.