úterý 28. února 2017

Náušnice?!?!?!

Vážení rodiče,

rád bych Vás informoval o tom, proč trvám na dodržování školního řádu v naší škole ohledně šperků při TV. (Ostatně já trvám na jeho dodržování ve všech bodech.)

Na základě par. 30 Školského zákona jsem povinen vydat školní řád, který musí být v souladu s platným i právními předpisy. Tento školní řád musí mimo jiné upravovat podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Tato ustanovení jsou i ve školním řádu naší školy a týkají se mimo jiné i bezpečnosti v tělesné výchově. Nejsou to žádné mé osobní manýry. Všechna ustanovení vycházejí z vyšších právních předpisů a nařízení nebo doporučení MŠMT. Školní řád jako takový musí být navíc schválen školskou radou, ve které jsou jak zástupci rodičů, tak zástupci zřizovatele (viz paragraf 167 a 168 ŠZ).

Věřte, že v první řadě mi jde o bezpečnost žáků naší školy, Vašich dětí. Určitě nikdo z nás nechce, aby se jim kdykoli stalo cokoli špatného. Uvědomte si prosím, že škola, resp. vyučující nese vždy za svěřeného žáka odpovědnost, které ho nemůže zbavit (pokud je dítě přítomno ve výuce) žádné dobrozdání. A také se zkuste zamyslet nad tím, že ten, kdo při sportu šperky nosí, nemusí ublížit jen sám sobě, ale i někomu jinému. Částečně chápu rozhořčení některých rodičů proti těmto nařízením, ale pevně věřím, že jejich dodržování, nemůže pro rodiče a žáky znamenat nepřekonatelný problém.

Nechal jsem si vypracovat výklady od ČŠI a zpracovat názor KÚ, které spolu s některými obecnými věcmi ze Školského zákona pro úplnost uvádím:

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti (Č.j: MSMT - 1981/2015-1):
... Škola má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví, má stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech - tělesné výchově, plavání, koupání, ....

Z výkladu ČŠI k paragrafu 30 Školského zákona:
... podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ... - jedná se o velmi důležitou část školního řádu a vnitřního řádu, která navazuje na obecnou povinnost školy a školského zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech...
V této části školního řádu nebo vnitřního řádu tedy nelze opomenout mimo jiné:
- oblast předcházení úrazům, poskytnutí první pomoci a následné evidence úprazů v souladu s vyhláškou č 64/2005 Sb.
- obecné podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole či školském zařízení
...
- podmínky bezpečnosti při tělesné výchově či sportovních kurzech
...

Na toto přímo navazuje Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních... (Č.j.: 37 014/2005-25):
Čl. 11 Zvláštní pravidla při některých činnostech
odst. (3) Při praktickém vyučování,..., sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj....

A nakonec o odpovědnosti školy za škodu způsobenou žákům plynoucí ze zákona:
Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu.

Pokud se zdá někomu mé vysvětlení nedostačující a má pocit, že v tomto bodě jednám v rozporu se zákony a předpisy a proti zájmu žáků, může se obrátit na kontrolní orgány ve školství:

Česká školní inspekce, Krajský inspektorát Zlín
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

PS: Ty úrazy se skutečně dějí:Zdroj obrázků: Google.

Beseda s živými zvířátky


sobota 25. února 2017

Masopust v ŠD

Jak oslavit masopust? Třeba tím, že se pořádně najíme. Tak to se nám povedlo ve školní družině. Napekli jsme koblížky, kterým se nedalo odolat a napečenou hromadu jsme snědli. Aby nikdo neviděl, kdo snědl nejvíc koblížků, tak jsme se schovali za masky. Dobrou chuť!


Výtvarná soutěž školních družin

Děvčata ze třetí třídy reprezentovala naši školní družinu ve výtvarné soutěži v Havřicích. Tentokrát bylo tématem soutěže kreslení nejrůznějších květin, které by dokázaly všem zlepšit náladu a měnit špatné vlastnosti lidí na dobré. Děvčatům se toto téma zalíbilo. Kreslení květin je jim důvěrně známé díky malíři Ašotu Arakeljanovi, který žije v naší vesnici. Malířky Ester Jónová, Karolína Bačková a Romana Dvořáčková díky své fantazii vytvořily skutečně jedinečné obrázky. Porotu zaujala Ester Jónová, která  získala  2. místo. Moc gratulujeme a děkujeme všem děvčatům za účast v soutěži.