pátek 25. prosince 2020

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 a s vědomím, že do 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny se provoz školy, školní družiny a školní jídelny při ZŠ Horní Němčí, okres Uherské Hradiště upravuje od 4. ledna 2021 následovně:

-        je povolena osobní přítomnost pro žáky 1. až 3. ročníku.

-        pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem v tzv. hybridní na základě pokynů zasílaných e-maily a zveřejněných před začátkem každého nového týdne na stránkách školy (www.zshn.cz) – tedy kombinace samostatné práce, on-line schůzek přes aplikaci MS Teams a vzdělávacích videí. Žáci na distančním vzdělávání mají za povinnost plnit si všechny zadané úkoly dle pokynů vyučujících a včas odevzdávat splněnou práci. V případě, že někteří žáci nedisponují technikou pro on-line výuku, je škola připravena zapůjčit těmto žákům školní notebook na nezbytně nutnou dobu. Žáci si mohou individuálně dohodnout s vyučujícími on-line konzultace přes MS Teams dle rozvrhu.

-        pro žáky 4. a 5. ročníku jsou povoleny osobní konzultace ve škole. Konzultace se konají na základě dohody s vyučujícími jednotlivých předmětu v přesně stanovených časech za dodržení všech ostatních nařízení.

-        všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky.

-        jsou povoleny vzdělávací aktivity ve venkovních prostorách.

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Žáci přítomní na výuce budou mít alternativní program. Nejčastěji to budou doporučené vycházky.

-        vstup třetích osob do školy je omezen na nutné minimum.

-        žáci přítomní na prezenční výuce se mohou stravovat ve školní jídelně (obědy jsou automaticky přihlášeny)

-        žáci na distanční výuce si mohou odebírat obědy ze školní jídelně domů za dotovanou cenu (obědy je nutné si přihlásit)

-        provoz školní družiny je zachován výhradně pro žáky účastnící se prezenční výuky při zachování všech ostatních opatření (homogenita skupin, roušky, atd.)

Alternativní rozvrh pro on-line schůzky 4. a 5. ročník: