Zápis k povinné školní docházce na ZŠHN

Stačí se přihlásit k zápisu k povinné školní docházce, který v tomto školním roce proběhne ve středu 26. dubna 2023.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pro školní rok 2023/2024, tedy zápis v dubnu 2023 to jsou děti, které se narodili od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku, pokud o to zákonný zástupce dítěte požádá a k žádosti doloží souhlasné stanovisko poradenského zařízení a dětského lékaře.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. Pro obce Horní Němčí a Slavkov to je Základní škola Horní Němčí.

Zápis bude probíhat v odpoledních hodinách a jednotliví zájemci se k němu budou dostavovat podle předem dohodnutého rozpisu. Celý proces zabere asi 20 až 30 minut.

K zápisu si zájemce přinese svůj rodný list a žádost o zápis (ke stažení zde, heslo: zshn).
Na místě ve škole provedeme potřebné úřední záležitosti, ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí, případně dohodne se zákonným zástupcem další postup. Budoucí školáček zatím absolvuje krátké seznámení s naší školou a ukáže nám svoje znalosti a dovednosti.
Na co byste se měli před nástupem dítěte do školy soustředit?
1. logopedie - nic nezanedbejte, dítě by mělo správně mluvit a dobře slyšet - je to důležité pro učení psaní a čtení - pokud má dítě problémy navštivte logopedickou poradnu
2. samoobsluha - dítě, které přichází do první třídy by mělo být zcela samostatné v osobní hygieně, obouvání, přezouvání, oblékání, převlékání
3. znalosti a dovednosti na úrovni předškoláka - zahrnují především rozcvičené ruce a jemnou motoriku - nechávejte děti pracovat rukama, pracovat s omalovánkami, nůžkami, plastelínou, dbejte na správný úchop tužky
4. je normální, když děti umí počítat alespoň do pěti nebo deseti, když jsou schopné napsat nějaké písmenko (tiskacím), když znají zpaměti nějaké říkanky nebo písničky, rozpoznají základní geometrické obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník), když se nebojí být sami s novými lidmi (učitelkami) a dokáží spolupracovat s vrstevníky
5. děti by měly mít nastaven pravidelný denní režim, který jim umožní vstávat do školy a plně se celý den soustředit na výuku