GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jakub Borek, +420 774 176 001, e-mail: jakubborek@seznam.cz; info@gdpr-bezpecnost.cz



Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště, Horní Němčí 118, Horní Němčí 687 64 - zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

·        zápis k základnímu vzdělávání (předškolnímu)

·        zajištění základního vzdělávání, (předškolního)

·        zájmové vzdělávání ve školní družině

·        stravování ve školní jídelně

Kontaktní adresa správce:
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
Horní Němčí 118, Horní Němčí 687 64
IČ: 70993912
telefon: +420 728 383 172
e-mail: zshornemci@gmail.com
ID datové schránky: qu5m37i
Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jakub Borek, Dolní 241, 696 61 Vnorovy, email: jakubborek@seznam.cz, tel: 774 176 001.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště - a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.