středa 13. května 2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠHN

Dne 13. 5. projednala pedagogická rada ZŠHN a schválila školská rada při ZŠHN návrh ředitele na pravidla hodnocení žáků ve druhém pololetí, která odrážejí skutečnost, že větší část druhého pololetí probíhá výuka distančně a opírá se o Vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb.
Plné znění tohoto dokumentu zveřejňujeme níže:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady ZŠHN vydává tyto Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

I.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:
a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 12. 3. 2020
b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
2. Žáka nelze hodnotit známkou, to znamená, že je „nehodnocen“, jen v těchto případech:
a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1
b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“
3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.
4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění těchto pravidel na webových stránkách školy a jejich zaslání na e-mailové adresy rodičů.
3. Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použijí tato Pravidla.
4. Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Školskou radou.
V Horním Němčí 13. 5. 2020

Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy