středa 6. května 2020

Dobrovolný návrat do školy od 25. 5. 2020 - infomrace a pokyny


Informace a pokyny k návratu žáků do školy
od 25. 5. 2020,

které se opírají o materiál MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Informace pro zákonné zástupce žáků

Zákonný zástupce má právo rozhodnout o účasti svého dítěte ve vzdělávacích aktivitách ve škole v termínu od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků v dopolední (vzdělávací) a odpolední (zájmové) části, které mohou být tvořeny žáky různých ročníků (záleží na složení přihlášených žáků). Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Skupiny žáků budou na základě závazných přihlášek utvořeny k 25. 5. 2020 a budou neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Rodiče budou nejpozději 22. 5. 2020 elektronicky informováni o zařazení dítěte do skupiny a dalších náležitostech plynoucích z počtu skupin.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka se na jeho omlouvání vztahují pravidla omlouvání uvedená ve Školním řádu ZŠ Horní Němčí.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem dětem, které budou docházet alespoň na dopolední část školní přípravy a jejichž rodiče o to projeví zájem. Žáci, kteří dosud nejsou ke stravování v ŠJ při ZŠ Horní Němčí přihlášeni, se musí k odběru stravy přihlásit.

Děti, které se nezúčastní výuky ve škole, budou i nadále vzdělávány distančně stejně jako doposud od začátku nouzového stavu, avšak bez doprovodných videí.

Začátek vzdělávacích aktivit bude pro jednotlivé skupiny odlišný v době od 7.35 do 8.00 (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na příjezd autobusu ze Slavkova). Děti budou vstupovat do školy ve studijních skupinách na pokyn učitele – jednotlivý vstup do budovy nebude umožněn!

Konec vzdělávacích aktivit bude v době od 11:00 do 12:00 hodin (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na odjezdy autobusů do Slavkova).

Odpolední část bude pro zájemce do 15.40 hodin. Ranní družina nebude v souladu s výše uvedeným dokumentem poskytována.

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 Zákonný zástupce je povinen

       vyjádřit závazně zájem o docházku žáka do školy co nejdříve, nejpozději však do 18. 5. 2020 vyplněním přiloženého dotazníku (ke stažení zde: https://uloz.to/file/jEkOK1ahoMnZ/zavazny-zajem-od-25-5-pdf; heslo pro stažení: zshn)

       podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění k 25. 5. 2020, které si žáci, jež mají nastoupit do školy k uvedenému datu, přinesou s sebou (ke stažení zde: https://uloz.to/file/4PbLFBlobZvr/cestne-prohlaseni-navrat-do-skoly-pdf; heslo pro stažení: zshn) – bez tohoto dokumentu nebude možné žáka do školy přijmout!

       zajistit, aby žák přicházel do školy v čase stanoveném ředitelem školy

       dodržet hodinu a způsob vyzvedávání žáka ze školy, který uvede v dotazníku

       vzít na vědomí, že školní výuka bude probíhat v rozsahu dosavadního dálkového vzdělávání, děti, které se budou účastnit výuky ve škole, nebudou dostávat domácí úkoly

       zajistit, aby dítě, které přichází do školy, mělo k dispozici alespoň dvě roušky a igelitový pytlík, do kterého bude roušky ukládat (bez těchto pomůcek nebude možné žáka do školy přijmout!)

       respektovat, že vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy, nikoli doprovázejícím osobám

       poučit své dítě, že je povinno respektovat nařízení školy a hygienická opatření, plynoucí z výše uvedeného dokumentu – opakované porušování hygienických pravidel může být důvodem k vyloučení žáka ze školní přípravyBřetislav Lebloch, ředitel školy