pondělí 10. června 2019

Informace o činnosti Spolku přátel ZŠ Horní Němčí


Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte, abychom Vás i touto cestou informovali na stránkách školy o aktivitách Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. (dále jen Spolek)

Členem tohoto zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2018/2019 členský příspěvek uhradilo celkem 49 rodičů a sdružení má tedy 49 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení.  V prvním pololetí školního roku 2018/2019 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 5.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity Spolku i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho sdružení se dětem určitě vrátí. Připomínáme, že hlavním cílem tohoto Spolku je podpora činnosti ZŠ v Horním Němčí, tedy kvalitního a moderního vzdělávání. O což usiluje především získáváním finančních a materiálních prostředků, na základě aktivní spolupráce s vedením školy.

Ve školním roce 2018/2019 se našemu sdružení podařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí tradiční akci ADVENTNÍ DÍLNIČKY.  Kromě možnosti zhotovení výrobků s vánoční tématikou byla součástí programu i aukce výrobků s vánoční tematikou. Odměnou byl i výtěžek aukce ve výši 3.720 Kč a prodeje výrobků ve výši 1.150 Kč. Jménem Rady Spolku a vedení školy děkujeme všem, kteří se zapojili do organizačních záležitostí, zhotovili výrobky do aukce nebo se aktivně účastnili aukce výrobků.

Spolek za loňský kalendářní rok 2018 hospodařil s příjmy 46.795,51 Kč a výdaji 41.323 Kč, výsledný hospodářský zisk zdanění nepodléhá. K poslednímu dni roku evidoval Spolek hotovost ve výši
15.379 Kč a na bankovním účtu činil zůstatek 21.664.04 Kč.

Každoročně hradí sdružení nákup šerp pro žáky pátých ročníků při školních bálech, přispívá také na dopravu při celoškolním výletu. Od tohoto školního roku sdružení zabezpečuje uvítací balíčky pro nově příchozí prvňáčky.

V loňském školním roce byla podána žádost o příspěvek z Nadace SYNOT – Grant školství a zájmové činnosti Nadace SYNOT.  Spolek obdržel dotaci ve výši 10.000 Kč na nákup megabloků do školní družiny. Nákup byl realizován a začátkem tohoto školního roku se začaly bloky používat. Velmi si vážíme této pravidelné finanční podpory od Nadace SYNOT. 

Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 15. června 2019 v kulturním domě. Letos si děti zvolily název OREO BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět zajímavé vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší specialitu.  
Od tohoto školního roku jsme zavedli tradici pro „absolventy“ základní školy, tedy žáky pátých ročníků. Je to takové rozloučení s místní školou, plánují si tedy název bálu, zabezpečují výzdobu a měli by aktivně vypomáhat s přípravou jejich „šerpovacího“ bálu. 

Chtěli bychom touto cestou poprosit všechny rodiče jednak o pomoc při přípravě a zajištění bálu, ale především o dary do naší dětské tomboly nebo finanční příspěvky na jejich nákup.  Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

                                                                                                                                                     
Členové Rady SPZŠHN